Groen licht voor Ruimtepact 2040

Ruimtepact 2040

De provincieraad gaf het nieuwe beleidsplan ruimte ‘Ruimtepact 2040, ambitie voor Limburg’ groen licht. Met dit plan wil de provincie de beschikbare ruimte beter benutten op goedgelegen plaatsen, met een goed evenwicht tussen kwaliteitsvol wonen en ondernemen en de open ruimte beschermen.  

De opmaak van dit nieuwe beleidsplan vroeg een enorme inspanning. Het is een hele puzzel: iedereen wenst meer ruimtegebruik, maar onze ruimte is helaas beperkt. Ik, Inge Moors, ben bijzonder verheugd dat we de oefening tot een goed einde kunnen brengen en dat we de Limburgse troeven en ontwikkelingsdynamiek veilig kunnen stellen voor de toekomstige generaties. Want Limburg heeft ambitie.

Limburg staat bekend als de mooiste en meest gezellige provincie van Vlaanderen. Samen zijn we hier trots op. Onze typische stedelijkheid met middelgrote steden en mooie dorpen, onze groene en waardevolle landschappen en onze sterke, innovatieve ondernemingen…. Het zijn krachtige troeven.

Ook in Limburg neemt de open ruimte af: de gemiddelde grootte van de openruimteclusters daalde in onze provincie over een periode van 35 jaar (1976-2013) van 420 ha in 1976 tot 100 ha in 2013.

Om ons ruimtegebruik zo zorgvuldig mogelijk te structureren, werkt de provincie sinds 2003 met structuurplannen. Zo kunnen we het ruimtelijk beleid in goede banen leiden. De context is sindsdien echter totaal veranderd.  Het klimaat is onvoorspelbaarder geworden. De mobiliteit en de verkeersintensiteit nemen toe. Het aantal Limburgse gezinnen stijgt, terwijl de gezinssamenstelling verdunt. Onze economie innoveert en internationaliseert. Deze uitdagingen dwingen de provincie Limburg ertoe slimmer om te gaan met de ruimtelijke beleidsvoering en concrete doelstellingen en acties op te stellen.

Het Ruimtepact 2040 versterkt en beschermt het Limburgs DNA: onze kleinere steden en dorpen krijgen kansen en het bedrijfsleven kan gericht groeien en tegelijkertijd beschermen we onze open ruimte. Met dit plan maken we onze provincie future-proof.

ruimtepact 2040 (10)

Het definitieve Ruimtepact 2040 is opgebouwd rond drie pijlers:

  1. Steden en dorpen duurzaam, kwalitatief en op maat versterken door een strategisch locatie- en kernenbeleid

Heel concreet: de provincie wil de kernen gericht versterken en de open ruimte beter beschermen. In plaats van bijkomende ruimte aan te snijden, zet het bestuur voortaan sterker in op een kwalitatieve verdichting, zodat de uitrustingsgraad van dorpen verbetert. Met minder ruimte meer en beter doen: dat is het uitgangspunt.

We moeten onze aandacht voor betaalbaar wonen voor alle Limburgers versterken. Limburg groeit met meer dan 41.000 huishoudens tot in totaal bijna 409.000 in 2040. Deze groei vangen we op binnen bestaande woonkernen op voorwaarde dat nieuwe ontwikkelingen meer kwaliteit brengen. De provincie Limburg ondersteunt gemeenten in hun woonbeleid met een strategisch locatie- en kernenbeleid. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de kernen in plaats van bijkomende ruimte aan te snijden. Ruimtelijke ontwikkelingen worden afgestemd op maat van de kern. Zo wordt ook de kostbare open ruimte maximaal gevrijwaard.

  1. Meer samenhang van de open ruimte realiseren door in te zetten op sterke schakels

Open ruimte is op allerlei vlakken een troef voor Limburg. De aantrekkelijkheid van natuur, landbouw en landschap draagt bij aan het mentale welzijn van de Limburgers én de vele bezoekers. Open ruimte brengt heel wat economische meerwaarde met zich mee: vruchtbare bodems leveren voedsel, bomen zuiveren de lucht, waterlopen zorgen voor water. Een goed ecosysteem draagt bij aan een goed economisch systeem. Open ruimte functioneert bovendien als een klimaatbuffer die beschermt tegen de nefaste gevolgen van de klimaatverandering, zoals een slechte oogst bij droogte of overstromingen bij langdurige regenval.

 Natuur- en bosgebieden vallen voornamelijk onder Vlaamse bevoegdheid. Als provincie zetten we in op de verbindingen tussen gebieden door het verbeteren van beekvalleien en de verbindende open ruimte te structuren.  38 groenblauwe werden geselecteerd: deze verbindingen zullen we samen met landbouw- en natuurverenigingen de komende jaren versterken. Daarnaast werden 8 openruimtecorridors geselecteerd: het gaat over nog resterende open en grotendeels onbebouwde ruimte in (sterk) verstedelijkte omgevingen die onder druk staan van mogelijke bouwplannen. Als provincie willen we deze resterende open ruimte vrijwaren en de bebouwing voorkomen.

  1. Economische groei faciliteren met een ruimteshift

Uiteraard wil de provincie onze ondernemers blijven ondersteunen door kansen te geven om zich verder te ontwikkelen. Een doordacht en modern ruimtelijk beleid is nodig om onze ambities te verwezenlijken.  We maken economische groei mogelijk via een ruimteshift die inzet op 3 sporen: bestaande ruimte efficiënter benutten, verweefbare bedrijvigheid huisvesten in stads- en dorpscentra en herschikking van slecht gelegen of niet ontwikkelbare bedrijventerreinen en recreatiezones.

In functie van meer rechtszekere landbouw worden acties voorzien voor uitruil tussen zonevreemde natuur en zonevreemde landbouw in een aantal pilootgebieden.

We willen ervoor zorgen dat onze provincie als economisch gezonde en veerkrachtige provincie kan blijven groeien. Daarbij staan de welvaart en het welzijn van de Limburgers centraal. Hiervoor is een goede economische differentiatie nodig. Om dit te bereiken worden de economische en ruimtelijke beleidsdoelen op elkaar afgestemd. De provincie focust op de ruimtelijke aspecten en aanpak van bedrijvigheid, vrijetijdseconomie, landbouw en kleinhandel. Door een “ruimteshift” toe te passen, wordt zuinig omgegaan met de ruimte vanuit een regionale visie en gebiedsgerichte aanpak. Nieuwe ontwikkelingen gebeuren met het oog op de verduurzaming van de economie.

De provincie Limburg is de derde provincie die een nieuw ruimtelijk beleidsplan goedkeurt.

There are no comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met alle cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.