De verdere groei van Alken-Maes verzekerd

Inge Moors bij Cristal Alken

De deputatie van de provincie Limburg geeft een omgevingsvergunning aan Alken-Maes,
waarmee de bestaande brouwerij uitgebreid kan worden met een nieuw logistiek gedeelte.

“Met deze omgevingsvergunning kan de brouwerij verder uitbreiden en worden de
activiteiten van de brouwerij, die sinds 1881 actief is, in Alken verder verankerd. Er wordt
ook een nieuwe ontsluitingsweg voorzien, waardoor de site beter ontsloten wordt en het
centrum van Alken verkeersveiliger”, stelt gedeputeerde voor Omgevingsvergunning Inge
Moors (cd&v).

“De omgevingsvergunning voor Alken-Maes voorziet in de noordelijke uitbreiding van de
bestaande bedrijfssite richting Jardinstraat en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. De
bestaande bedrijven worden uitgebreid met een nieuw logistiek gebouw, een fietsenstalling
en een nieuwe personeelsparking”, duidt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Moors
(cd&v) de plannen.

De vergunning voorziet ook in het bouwrijp maken van het terrein, waarbij de bestaande
gebouwen worden afgebroken. Er worden een nieuwe hoogspanningscabine, 3 bufferbekkens
voor regenwater (wadi’s), groenbuffers van 15 meter breed tussen de bedrijfssite en het
woonlint aan de Stationsstraat voorzien. Aan de zijde van de Herk wordt een laad- en loskade
gerealiseerd én een zone van 2000 m2 voor stockage. De opslag in open lucht en de gebouwen
worden aan de zijde van de open ruimte van de Herkvallei visueel afgeschermd van de
beekvallei door aanleg van een flankerende bufferzone waarbij heesters en bomen worden
aangeplant. De bestaande hoogstammige bomen worden behouden en deze groenstructuur
wordt versterkt door de aanplant van extra bomen langsheen de Herk.

Tussen de Jardinstraat en het gebouw wordt de nieuwe weg, een groot overstromingsbekken
van 5.500 m2 en de personeelsparking met 158 parkeerplaatsen ingeplant. De parking is
overstroombaar zodat het water van de Herk de nodige ruimte kan krijgen. Rondom de
gebouwen wordt de interne circulatieweg doorgetrokken.

Gedeputeerde Inge Moors: “Na deze uitbreiding zal de hoofdtoegang van de Stationsstraat
verplaatst worden naar de nieuwe weg aan de zijde van de Jardinstraat. Er komt een
bijkomende afslagstrook om de verkeersdoorstroming naar Alken te garanderen. De opslag
van afgewerkte producten wordt volledig op de site te Alken georganiseerd. Hierdoor zullen
transportbewegingen van en naar externe logistieke dienstverleners niet meer nodig zijn,
waardoor het aantal transportbewegingen kan verminderen. De nieuwe personeelsparking,
via de Jardinstraat, is bedoeld als vervanging van de huidige personeelsparking, gelegen aan
de Grootstraat palend aan de Herk.”

Ten gevolge van deze uitbreiding worden de logistieke flows geoptimaliseerd en worden
vrachtbewegingen geschrapt. Dit resulteert in minder vrachtbewegingen van en naar de
brouwerij. De nieuwe ontsluitingsweg ontlast de Stationsstraat van zwaar verkeer, dus een
vermindering van de impact op de buurt.

Gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput (cd&v): “Het
dossier rond de uitbreiding Brouwerij dateert al van 2007, maar kende vele obstakels. Zo werd
het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) vernietigd door de Raad van State in 2007.
Uiteindelijk kon het PRUP vastgesteld worden door de provincieraad in 2011. POM Limburg
onderhandelde ondertussen een nieuwe intentieverklaring tot samenwerking. Deze
overeenkomst – afgesloten in februari 2022 tussen POM Limburg, het provinciebestuur en de
gemeente Alken – opende de deur voor verdere gesprekken, inclusief de uitbreiding van de
brouwerij.”

De weg naar uitbreiding van brouwerij Alken was er eentje met obstakels, waaronder de
bezorgdheid van de buurtbewoners, waterproblemen op het terrein en kwesties rond private
grondverwerving.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “En dat is vooral dankzij POM Limburg, dat een cruciale rol
speelde als bemiddelaar tussen de verschillende belanghebbenden: buurtbewoners,
overheidsinstanties, private ontwikkelaars en de brouwerij. Een bedrijf als Alken-Maes is dan
ook een belangrijke economische speler in onze provincie. Het is van groot belang om een
monument als Brouwerij Alken-Maes te behouden in onze regio.”

Tijdens de procedure voor het verkrijgen van de Omgevingsvergunning werden tijdens het
openbaar onderzoek 7 bezwaren ingediend. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
(POVC) behandelde de adviezen en bezwaren en verleende een unaniem gunstig advies. Het
is op basis van onder meer dit advies dat de deputatie besliste om de vergunning af te leveren.
Met deze vergunning worden de activiteiten verder verankerd en wordt de mobiliteitsstroom
verbeterd.

Inge Moors Cristal Alken

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met alle cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.